Thu. Jun 20th, 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 31 Second

นายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า โครงการประชารัฐสวัสดิการมีเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้บัตรชำระหรือลดหย่อนค่าสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และค่าเดินทาง โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2566 ได้เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินแก่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็น 750 บาทต่อคนต่อเดือน และสามารถใช้กับรถโดยสารประจำทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

บัดนี้กระทรวงการคลังได้มอบหมาย ขบ. ให้เปิดรับสมัครผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชน รวมทั้งเจ้าของรถที่เข้าร่วมเดินรถกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง มาลงทะเบียนเป็น “ผู้ให้บริการ”ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี้

นายบัญญัติ กล่าวต่อว่า ขบ. จึงขอเชิญผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าของรถเอกชนร่วมบริการ ที่สนใจ สมัครเป็น “ผู้ให้บริการ” โดยทั่วถึงกัน และเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของกระทรวงการคลังแล้ว จะมีสิทธิรับชำระค่าโดยสารจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินหรือผ่านเครื่อง EDC การลงทะเบียนเป็น “ผู้ให้บริการ” มี 4 รอบ โดยรอบแรกเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.2566 ระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รอบการลงทะเบียน วันลงทะเบียน คาดว่าสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯประกอบด้วย

รอบที่ 1 วันลงทะเบียน วันที่ 1-7 ส.ค.66 และ คาดว่าสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ1 ต.ค.66คำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

รอบที่ 2 วันลงทะเบียน 8-31 ส.ค.66 และ คาดว่าสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ1 พ.ย.66

รอบที่ 3 วันลงทะเบียน 1-30 ก.ย.66 และ คาดว่าสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ1 ธ.ค.66

รอบที่ 4 วันลงทะเบียน 1-31 ต.ค.66 และ คาดว่าสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ1 ม.ค.67คำพูดจาก ทดลองเล่น

นายบัญญัติ กล่าวอีกว่า ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการฯ, แบบฟอร์ม File Excel, แบบฟอร์ม Check list (สำหรับรับชำระเงินผ่านแอพพลิเคชันถุงเงินหรือผ่านเครื่อง EDC) และเอกสารสำหรับขอรับรายชื่อผู้ให้บริการเครื่อง EDC ได้ที่ลิงค์หรือ QR code ดังแนบ หรือมาขอรับได้ที่ อาคาร 3 สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา(รับรองสำเนาถูกต้อง) ,สำเนาทะเบียนรถ (คันที่นำมาเข้าร่วมโครงการทุกคัน) กรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 90 วัน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาสัญญาเข้าร่วมบริการ ขสมก./บขส. หรือสำเนาสัญญาร่วมเดินรถกับผู้ร่วมบริการ ขสมก./บขส. หรือทั้ง 2 ฉบับ หรือสำเนาสัญญาเข้าร่วมบริการกับเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบการฯ

สำหรับผู้สมัครฯ สามารถยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมหลักฐานตามสถานที่ ดังนี้1.ผู้ประกอบการที่เดินรถเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และเส้นทางหมวด 4 กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก 2.ผู้ประกอบการที่เดินรถเส้นทางหมวด 2 และ หมวด 3 ยื่นที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 1-4 สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นทางหรือปลายทาง และ 3.ผู้ประกอบการที่เดินรถเส้นทางหมวด 1 และหมวด 4 ในส่วนภูมิภาค ยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่เส้นทางอยู่ในความรับผิดชอบ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ตาม QR code ข้างล่างนี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3502 3503 3506 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.) หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทยฯ 02-111-1111 กด 2

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin